Wat is Stichting 2Byou?

2BYou leert kinderen besef te krijgen en te werken met morele waarden zoals: begrip, beleefdheid, betrokkenheid, fatsoen, gezondheid, educatie en nog andere belangrijke waarden die hen helpen bij de keuzes die zij nu en in de toekomst maken.

Stichting 2BYou ondersteunt projecten die een actieve bijdrage leveren aan het bevorderen van de sociaal-emotionele en didactische ontwikkeling van kinderen en jongeren.

2BYou streeft ernaar om met samenwerkingspartners, kinderen en jongeren te ondersteunen waardoor zij in staat zijn, beter om te gaan met zichzelf en de omgeving. Het idee is vooral met kinderen aan de slag te gaan die thuis en op school in de problemen dreigen te raken door hun gedrag en gebrek aan sociale vaardigheden.

 


Wat doet Stichting 2Byou?

2Byou is een stichting die zich bezighoudt met de sociale emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren.  2BYou streeft ernaar om met samenwerkingspartners te werken en zal samen met hen iets doen voor de maatschappij. Onder andere meedraaien bij de voedselbank, klusjes doen voor en met bejaarden en activiteiten organiseren voor een goed doel.

Het idee is vooral met kinderen aan de slag te gaan die thuis en op school in de problemen dreigen te raken door hun gedrag en gebrek aan sociale vaardigheden. Ook de kinderen die sociaal zwak zijn en die weinig bijdragen aan de maatschappij krijgen de nodige aandacht, zodat zij leren en oefenen hoe zij met mensen om moeten gaan.

Ouders/verzorgers worden nauw bij het proces betrokken. Ouders krijgen ondersteuning bij het opvoeden, ze worden ingelicht over het schoolsysteem in Nederland veel (allochtone) ouders weten niet hoe het systeem werkt en welke invloeden zij kunnen hebben op het leerproces van hun kind. Ze krijgen informatie over hoe te handelen bij bepaalde situaties en zij doen mee met de activiteiten, zowel als participant als hulpouder. Zo zien zij een heel andere manier van corrigeren en omgaan met problemen.

Ouders kunnen met elkaar praten en communiceren over hun problemen en hoe om te gaan met hun kinderen en hun schoolvorderingen. Indien nodig zal 2BYou altijd de deelnemer doorverwijzen naar en/of informatie vragen bij een kinderpsycholoog en/of gedragsdeskundige.

Als 2BYou merkt dat het probleem niet bij 2BYou thuishoort, zal 2BYou de ouder en het kind doorverwijzen naar andere instanties.

De resultaten van de leerlingen worden bijgehouden en verwerkt in een handelingsplan. Het plan wordt samen met ouders en het kind gemaakt tijdens het intakegesprek.


Wie is de doelgroep?

De doelgroep van 2BYou zijn kinderen van 4 tot en met  18 jaar en hun ouders.

2Byou richt zich op kinderen met een sociaal-maatschappelijke achterstand en/of gebrek aan sociaal-emotionele vaardigheden. Vanwege dit gedrag heeft het kind een vergrote kans om ‘problemen’ te ontwikkelen op maatschappelijk gebied (onderwijs/thuis/werk). Hierbij kan gedacht worden aan kinderen uit achterstandswijken, één-ouder gezinnen, gezinnen zonder inkomen uit arbeid en kinderen met een licht verstandelijke beperking (IQ 50 - 90)

Kinderen die bezig zijn zich te ontwikkelen en op zoek zijn naar rust en harmonie in zichzelf en zich niet begrepen voelen door hun omgeving. Zij lopen rond met problemen en weten er vaak geen raad mee.

Het aantal leerlingen dat naar een cluster 4 school gaat, groeit jaarlijks.  Uit verschillende inspectierapporten komt naar voren dat de ondersteuning van kwetsbare leerlingen beter kan. Daarnaast moet de zelfstandigheid van de kinderen bevorderd worden. Uit onderzoek (december 2011) door het centrum voor onderzoek en statistieken[1] komt ook naar voren dat vooral in Rotterdam-zuid de inkomens lager zijn, dat er meer schuldbemiddeling is en dat de deelgemeente Charlois zelfs uit heel Rotterdam uit geheel Rotterdam als derde uit de bus komt als het sociaal minimum betreft met kinderen.

Uit onderzoek van o.a. De staat van het onderwijs[2] en de inspectie van het onderwijs 2012 wordt er op scholen, vooral praktijkscholen nog te weinig gedaan aan sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Dat men teveel bezig is met de theoretische i.p.v. de persoonlijkheidsvorming en de sociale vaardigheden is een feit. Hierdoor heeft 2BYou besloten om zich vooral te richten op de sociale vaardigheden en het gedrag van kinderen, pubers en ouders van gemeentes die dit het hardst nodig hebben.

 

[1] Feitenkaart inkomensgegevens op gemeente en buurtniveau 2009

[2] Hoofdlijnen onderwijsverslag 2010-2011


Stichting 2Byou en haar doelen

De doelstelling van Stichting 2BYou is: het verbeteren van de sociale, emotionele en didactische ontwikkeling van kinderen.

Het doel is bereikt wanneer de deelnemers en hun ouders/ verzorgers onderstaande hebben bereikt:

• De deelnemers gaan bewust om met de problemen waarmee zij bij de instanties zijn gekomen en weten hoe ze deze positief kunnen oplossen.

• De deelnemers hebben meer zelfvertrouwen.

• De deelnemers kennen zichzelf beter.

• De deelnemers weten hoe zij tot rust kunnen komen.

• De deelnemers denken oplossingsgericht i.p.v. probleemgericht.

• Ouder en kind begrijpen elkaar en gaan op een positieve manier met elkaar om.

• De deelnemers en ouders weten hoe belangrijk het is om voor zichzelf en de omgeving te zorgen.

• Ouders zijn bewust van hun bijdrage aan de opvoeding van hun kind. De ouders weten hoe de verschillende systemen in de maatschappij en alles daarom heen werkt.

 

Naast de bovengenoemde doelen wordt aan het begin van elk traject de individuele doelen vastgesteld. Een begeleidingstraject duurt ongeveer 6 tot 10 weken. De doelen worden meetbaar door korte termijn doelen vast te stelen met de deelnemer. Deze leiden tot een verbeterd eigenwaarde en zichtbaar resultaat in het gedrag op school en in de thuissituatie. Het vaststellen van doelen biedt de deelnemer vooruitzicht.

 

Een integrale aanpak van de onderstaande elementen zorgt ervoor dat de aanpak van Stichting 2BYou leidt tot succes.

 

• Werken aan morele waarden

• Yoga/meditatie

• Creatieve coaching (o.a. familie opstellingen)

• Sporten

• Koken & gezondheid

• Deelname aan projecten, ter bevordering van de samenwerking en het actief leveren van een bijdragen aan de mens en maatschappij.


Activiteiten

Onderstaand zal er een weergave worden beschreven van de activiteiten en de bijbehorende doelen. De activiteiten zijn opgedeeld in zes gebieden:  

 

Kinder- en Jongerenyoga 

SoVa-lessen  

Coachingslessen en individuele begeleiding 

Kickboksen en weerbaarheidstraining 

Vegetarisch en biologisch koken 

Workshops 

Burgerschapslessen

 

Sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) ter bevordering van de sociale vaardigheden van kinderen en jongeren zodat zij weerbaar, vol zelfvertrouwen en positief in het leven staan.

Hierbij worden de volgende technieken ingezet om de sociale vaardigheden zoals:  Skills-methode, MIR-methode, familieopstellingen en communicatiebeginselen SEO-Lessen om de morele waarden en zelfstandigheid te vergroten en te verbeteren. 

Verantwoordelijkheidsbesef vergroten door een positieve deelname aan de maatschappij te stimuleren. Ook worden de jongeren en kinderen gestimuleerd om te kijken naar mogelijkheden zodat zij een betere en heldere toekomstperspectief creëren.

 

Yogalessen Ter bevordering van de concentratie, het leren kennen van het lichaam, leren samen te spelen en te werken voor ouders en kinderen en voor de beweging 
 

Groepscoaching Creatieve coaching waarbij specifieke thema’s aan bod komen zoals eigenwaarde, communicatie, vertrouwen en dergelijke 
 

Coaching Individuele gesprekken met zowel kinderen als ouders. Hierbij wordt aandacht besteed aan het behalen van de individuele doelen. 

 

Voeding en gezonde leefstijl 

Koken De deelnemers leren biologisch en vegetarisch koken en hoe zij gezond met hun lichaam om kunnen gaan. De kooklessen zijn afgestemd op de behoefte(n) van kinderen en ouders, bijvoorbeeld kinderen met adhd, glutenintolerantie, allergieën en/of overgewicht. 

 

Tuinieren Van het voorjaar tot het eind van de herfst is er de mogelijkheid om te tuinieren. Door gezamenlijk in de tuin te werken leren de deelnemers hun eigen groenten te verbouwen, omgaan met de verschillende aspecten van de natuur en verantwoordelijkheid te dragen voor een bepaald proces. 

 

Sport, spel 

(Kick)boksen ter vergroting van de samenwerking, discipline en zelfverdediging.  

Weerbaarheidstraining vergroting van het zelfvertrouwen de weerbaarheid. 

 

Workshops en bijeenkomsten 

 • Coaching van ouders/opvoeders 
 • Informatieavonden/middagen 
 • Diverse workshops zoals: gezond koken, omgaan met geld, familieopstellingen, omgaan met energie, omgaan met en het gezond houden van de lichamelijke en mentale gezondheid en andere activiteiten die de SEO van  kinderen bevorderen. 

Financiën 

 • Lessen in omgaan met geld 
 • Omgaan met/vermijden van schulden 
 • Projecten voor goede doelen 
 • Lessen: geld maken op een eerlijke manier

 

Maatschappelijke begeleiding 

 • Contact met dienstverlenend personeel zoals: ambulancepersoneel, politie, brandweer en andere mensen die een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij. 
 • Uitstapjes naar verschillende instanties die vooral de SEO Vaardigheden stimuleren. 
 • Verdieping in de medemens door maandelijks wat te doen voor minderbedeelden (denk dan aan contact met ouderen, zieken en gehandicapten) 
 • Verbeteren van communicatieve vaardigheden door ‘nieuwe’ contacten aan te gaan met externe instanties en het geven van presentaties 

Sport en spel

 • Thai Chi, (kick)boksen, karate en Jiujitsu om het zelfvertrouwen en discipline te vergroten, leren zichzelf te verdedigen en samen leren werken.